Merit Aktiva Windows-versiooni litsentsileping

Raamatupidamise programmi Merit Aktiva Windows-versiooni litsentsileping

Käesolev leping on juriidiline dokument teie, toote lõppkasutaja ja firma “Merit Tarkvara” (edaspidi MERIT) vahel, mis määrab raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva Windows-versiooni (edaspidi TARKVARA) kasutamise tingimused. Käesolev leping ei ole seotud Merit Aktiva pilveversiooni kasutamisega. Lugege leping enne TARKVARA kasutamist hoolikalt läbi. TARKVARA kasutamine on lubatud ainult siis, kui nõustute lepingu kõigi tingimustega.

LITSENTS TARKVARALE
TARKVARA prooviversiooni võib tasuta kasutada ja vabalt levitada. Prooviversioonis saab sisestada piiratud mahus andmeid. Info prooviversiooni piirangute kohta on kättesaadav Merit Tarkvara kodulehel www.merit.ee. Kui soovite sisestada rohkem andmeid kui prooviversioonis on võimalik, siis on teil vaja osta TARKVARA tasuline litsents. Pärast ostu eest tasumist väljastatakse teile registreerimiskoodid, mis tuleb sisestada TARKVARAsse. Registreerimiskoodidega antakse programmi kasutamise õigus (litsents) ühele konkreetsele firmale. Registreerimiskoode ei tohi edasi anda teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele. Igal samaaegselt TARKVARA kasutaval isikul on vaja eraldi kasutajalitsentsi. TARKVARA samaaegselt kasutavate isikute arv ei tohi ühelgi hetkel ületada ostetud kasutajalitsentside arvu.

TARKVARA sisaldab funktsioone tõrkeinfo edastamiseks MERITile, mille tulemusena MERITile saadetakse esinenud tõrke ja töökeskkonna kirjeldus. Iga kord enne info edastamist on teil võimalus edastamisest loobuda.

TARKVARA sisaldab funktsioone varukoopiate üleslaadimiseks kolmanda osapoole (Amazon S3) varukoopiate hoidmise serverisse. MERIT garanteerib andmete turvalise käsitlemise ja konfidentsiaalsuse. Soovi korral saate varukoopiate üleslaadimise funktsiooni välja lülitada.

AUTORIÕIGUS
TARKVARA on MERITi omand ning on kaitstud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, rahvusvaheliste kokkulepete ja käesoleva litsentsilepinguga. TARKVARA tasuta versiooni võib vabalt levitada. TARKVARA registreeritud versiooni edasiandmine teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele on keelatud.

PIIRATUD GARANTII
MERIT garanteerib, et Teil on võimalik kogu TARKVARAle toe osutamise perioodil saada konsultatsioone TARKVARA kasutamise kohta. Nimetatud konsultatsioonide hind võib, aga ei pruugi kuuluda TARKVARA litsentside hinna sisse. MERIT ei anna seoses TARKVARA kasutamisega mingeid muid garantiisid, sealhulgas ei garanteeri MERIT, et TARKVARA vastaks Teie vajadustele, et ta töötaks ilma vigadeta ja katkestusteta, samuti mitte seda, et MERIT parandab kõik TARKVARAs olevad vead.

MERITI VASTUTUS
Ei ole olemas juhtu, kus MERIT kannaks vastutust otsese või kaudse kahju eest (kaasa arvatud kahjud, mis on seotud saamata jäänud tuludega, tootmise seiskumisega, äriinfo kaotsi minekuga või teiste rahaliste või mitterahaliste kahjudega), mis on tekkinud TARKVARA kasutamise käigus, isegi juhul, kui MERIT oli informeeritud niisuguste kahjude võimalikkusest.

—————–