Merit Palga litsentsileping

Palgaprogrammi Merit Palk Windows-versiooni litsentsileping

Käesolev leping on juriidiline dokument Teie, toote lõppkasutaja ja firma “Merit Tarkvara” (edaspidi MERIT) vahel, mis määrab palgaarvestuse arvutiprogrammi Merit Palk Windows-versiooni (edaspidi TARKVARA) kasutamise tingimused. Lugege leping enne TARKVARA kasutamist hoolikalt läbi. TARKVARA kasutamine on lubatud ainult siis, kui Te nõustute lepingu kõigi tingimustega.

LITSENTS TARKVARALE
TARKVARA prooviversiooni võib tasuta kasutada ja vabalt levitada. Prooviversioonis saab sisestada piiratud mahus andmeid. Info prooviversiooni piirangute kohta on kättesaadav veebilehel www.merit.ee. Kui soovite sisestada rohkem andmeid kui prooviversioonis on võimalik, siis on Teil vaja osta TARKVARA tasuline litsents. Ostu järel väljastatakse Teile registreerimiskood ehk litsentsivõti, mis tuleb sisestada TARKVARAsse. Registreerimiskoodiga antakse TARKVARA tähtajalise kasutamise õigus (litsents) ühele firmale. TARKVARA põhilitsents sisaldab ühe kasutaja, igale järgnevale TARKVARA samaaegselt kasutavale isikule on vaja osta lisakasutaja litsents. Mitme kasutajalitsentsi olemasolul võivad kasutajad käivitada TARKVARA ühte koopiat samaaegselt või paigaldada TARKVARA mitmesse arvutisse. Igal juhul ei tohi TARKVARA samaaegselt kasutavate isikute arv ühelgi hetkel ületada kasutajalitsentside arvu.

TARKVARA sisaldab funktsioone tõrkeinfo edastamiseks MERITile, mille tulemusena MERITile saadetakse esinenud tõrke ja töökeskkonna kirjeldus. Iga kord enne info edastamist on teil võimalus edastamisest loobuda.

TARKVARA sisaldab funktsioone varukoopiate üleslaadimiseks kolmanda osapoole (Amazon S3) varukoopiate hoidmise serverisse. MERIT garanteerib andmete turvalise käsitlemise ja konfidentsiaalsuse. Soovi korral saate varukoopiate üleslaadimise funktsiooni välja lülitada.

AUTORIÕIGUS
TARKVARA on MERITi omand ning on kaitstud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, rahvusvaheliste kokkulepete ja käesoleva litsentsilepinguga. TARKVARA prooviversiooni võib vabalt levitada. TARKVARA registreeritud versiooni ja registreerimiskoodide edasiandmine teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele on keelatud.

PIIRATUD GARANTII
MERIT garanteerib, et Teil on võimalik kogu TARKVARAle toetuse pakkumise aja jooksul saada MERITilt konsultatsioone TARKVARA kasutamise kohta. Nimetatud konsultatsioonide hind ei kuulu TARKVARA kasutuslitsentside hinna sisse. Konsultatsioonid on garanteeritud ainult kõige uuemale TARKVARA versioonile. MERIT ei anna seoses TARKVARA kasutamisega mingeid muid garantiisid, sealhulgas ei garanteeri MERIT, et TARKVARA vastaks Teie vajadustele, et ta töötaks ilma vigadeta ja katkestusteta, samuti mitte seda, et MERIT parandab kõik TARKVARAs olevad vead.

MERITI VASTUTUS
Ei ole olemas juhtu, kus MERIT kannaks vastutust otsese või kaudse kahju eest (kaasa arvatud kahjud, mis on seotud saamata jäänud tuludega, tootmise seiskumisega, äriinfo kaotsi minekuga või teiste rahaliste või mitterahaliste kahjudega), mis on tekkinud TARKVARA kasutamise käigus, isegi juhul, kui MERIT oli informeeritud niisuguste kahjude võimalikkusest.

———–